Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

wwojtl
6036 6ec7 500
Reposted fromsadnesss sadnesss
6708 4681
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell

August 09 2017

wwojtl
6738 5ad0
Reposted frompurchavka purchavka
wwojtl
1235 3280
Reposted fromhighlmittel highlmittel
wwojtl
Reposted fromFlau Flau

August 06 2017

wwojtl
Reposted fromFlau Flau
wwojtl
Reposted fromFlau Flau

August 03 2017

wwojtl
2156 3b66 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

August 01 2017

wwojtl
9634 7f6e
Reposted fromniewychowana niewychowana
wwojtl
9656 eb7d 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement

July 26 2017

wwojtl
1672 5173
Reposted fromalphaspirit alphaspirit

July 25 2017

wwojtl
Reposted fromFlau Flau
wwojtl
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siewić włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew

July 17 2017

wwojtl
0555 e770
Reposted fromzciach zciach
wwojtl
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja

July 16 2017

wwojtl

July 12 2017

wwojtl
1844 7692 500
Reposted frommcx mcx

July 10 2017

wwojtl
Reposted fromFlau Flau

July 08 2017

7659 15cd 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt

July 05 2017

9240 97c3 500
Reposted fromniedopalek niedopalek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl