Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

wwojtl
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja

July 16 2017

wwojtl

July 12 2017

wwojtl
1844 7692 500
Reposted frommcx mcx

July 10 2017

wwojtl
Reposted fromFlau Flau

July 08 2017

7659 15cd 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt

July 05 2017

9240 97c3 500
Reposted fromniedopalek niedopalek

July 04 2017

wwojtl
Reposted fromFlau Flau
wwojtl
1239 d583 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee

July 03 2017

wwojtl
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika

July 02 2017

wwojtl
3591 b506 500
Reposted fromkurorori kurorori

June 25 2017

wwojtl
Is sex dirty? Only if it's done right.
— Woody Allen
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism

June 24 2017

wwojtl
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie

June 22 2017

wwojtl
0170 498c 500
Reposted frommesoute mesoute

June 21 2017

wwojtl
9239 ea60 500
Reposted fromdozylnie dozylnie
wwojtl
8851 72e4 500
Reposted fromboobiescake boobiescake

June 20 2017

wwojtl
6684 9089
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism
wwojtl
6918 7811
Reposted frometernaljourney eternaljourney
wwojtl
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka
wwojtl
7020 4580
Reposted frompsychosis psychosis

June 19 2017

wwojtl
5640 73ef 500
Pomalowany świat.
Reposted frompaatryk paatryk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl